مقایسه صنعت گردشگری ایران با کشورهای همسایه

صنعت گردشگری ایران

گروه سرمایه گذاری ساختمانی شهر تمدن


امـروزه گـردشـگری بـه عـنوان یـکی از ارکـان اقـتصادی جـهان مـی بـاشـد کـه بـه عـنوان سـومـین صـنعت پـردرآمـد
دنیا می تواند کمک شایانی برای عدم وابستگی به تک محصولی بودن کشورها داشته باشد
بـه روش تحـلیلی-مـقایـسه ای انـجام گـرفـته اسـت هـدف از ایـن مـطالـعه بـررسـی وضـعیت گـردشـگری جـهان و
مـطالـعه طـبیقی ایـران بـا چـندیـن کـشور مـنتخب (تـرکـیه، ایـتالـیا، مـصر، مـکزیـک، یـونـان، کـره جـنوبـی و مـالـزی)
در تـمامـی شـاخـص هـای مـوثـر در ایـن صـنعت مـی بـاشـد. نـتایـج حـاصـل از تـحقیق نـشان مـی دهـند کـه رونـد
گـ ـردشـ ـگری در طـ ـی بـ ـازه زمـ ـانـ ـی 2012-1990 در تـ ـمامـ ـی مـ ـناطـ ـق بـ ـه جـ ـز در خـ ـاورمـ ـیانـ ـه بـ ـدلـ ـیل شـ ـرایـ ـط و
اوضـ ـاع سـ ـیاسـ ـی ایـ ـن مـ ـنطقه مـ ـثبت و صـ ـعودی بـ ـوده اسـ ـت. هـ ـمچنین نـ ـتایـ ـج نـ ـشان مـ ـی دهـ ـد کـ ـه وضـ ـعیت
کـ ـشورهـ ـای مـ ـنتخب در شــاخــص هــای جــذب تــوریســتی، تـ ـعداد گـ ـردشـ ـگری ورودی بـ ـه کـ ـشور مـ ـقصد و مـ ـیزان

هـ ـر سـ ـه کـ ـشور کـ ـه در جـ ـوار ایـ ـران قـ ـرار دارنـ ـد، سـ ـال گـ ـذشـ ـته جـ ـز 10 مـ ـقصد گـ ـردشـ ـگر
خـ ـروجـ ـی ایـ ـران بـ ـوده انـ ـد، کـ ـشورهـ ـایـ ـی کـ ـه تـ ـوانسـ ـته انـ ـد بـ ـا بـ ـه کـ ـارگـ ـیری اسـ ـتراتـ ـژی هـ ـا و
بـرنـامـه هـای اجـرایـی مـناسـب در مـسیر تـوسـعه گـردشـگری قـرار بـگیرنـد. مـعاونـت اقـتصادی
اتـ ـاق بـ ـازرگـ ـانـ ـی ایـ ـران در گـ ـزارشـ ـی ضـ ـمن بـ ـررسـ ـی سـ ـیاسـ ـت هـ ـای گـ ـردشـ ـگری ایـ ـن سـ ـه
کـشور، وضـعیت گـردشـگری در ایـران را بـا ایـن کـشورهـا مـقایـسه کـرده اسـت. طـبق ایـن
گـزارش، نـکته مـهم دربـاره ایـن کـشورهـا آن اسـت کـه هـر سـه بـا یـک بـرنـامـه ریـزی بـلندمـدت و
اسـتراتـژی دقـیق بـه تـوسـعه گـردشـگری ورود پـیدا کـرده و نـقش دولـت در ایـن مـیان بـسیار
حـائـز اهـمیت بـوده اسـت. در واقـع فـصل مشـترک مـیان تجـربـه هـر سـه کـشور، «عـزم جـدی
دولـت بـرای تـوسـعه صـنعت گـردشـگری»، «داشـت اسـتراتـژی تـوسـعه گـردشـگری و پـایـبندی
بـه اجـرای آن»، «ارائـه مـشوق هـای کـارآمـد دولـتی»، «هـمکاری مـوثـر مـیان بـخش دولـتی و
خصوصی» و «تبلیغات و بازاریابی در سطح بین الللی» بود
.امـ ـا بـ ـراسـ ـاس گـ ـزارش پـ ـارلـ ـان بـ ـخش خـ ـصوصـ ـی، وضـ ـعیت ایـ ـران در هـ ـر چـ ـهار شـ ـاخـ ـص
«سـهم مسـتقیم سـفر و گـردشـگری از تـولـید نـاخـالـص داخـلی»، «سـهم مسـتقیم سـفر و
گـردشـگری از اشـتغال»، «سـهم صـادرات بـازدیـدکـننده از صـادرات کـل» و «سـهم سـفر و
گردشگری از سرمایه گذاری کل» از هر سه کشور مورد بررسی پایین تر است
بـه روش تحـلیلی-مـقایـسه ای انـجام گـرفـته اسـت هـدف از ایـن مـطالـعه بـررسـی وضـعیت گـردشـگری جـهان و
مـطالـعه طـبیقی ایـران بـا چـندیـن کـشور مـنتخب (تـرکـیه، ایـتالـیا، مـصر، مـکزیـک، یـونـان، کـره جـنوبـی و مـالـزی)
در تـمامـی شـاخـص هـای مـوثـر در ایـن صـنعت مـی بـاشـد. نـتایـج حـاصـل از تـحقیق نـشان مـی دهـند کـه رونـد
گـ ـردشـ ـگری در طـ ـی بـ ـازه زمـ ـانـ ـی 2012-1990 در تـ ـمامـ ـی مـ ـناطـ ـق بـ ـه جـ ـز در خـ ـاورمـ ـیانـ ـه بـ ـدلـ ـیل شـ ـرایـ ـط و
اوضـ ـاع سـ ـیاسـ ـی ایـ ـن مـ ـنطقه مـ ـثبت و صـ ـعودی بـ ـوده اسـ ـت. هـ ـمچنین نـ ـتایـ ـج نـ ـشان مـ ـی دهـ ـد کـ ـه وضـ ـعیت
کـ ـشورهـ ـای مـ ـنتخب در شـ ـاخـ ـص هـ ـای جـ ـذب تـ ـوریسـ ـتی، تـ ـعداد گـ ـردشـ ـگری ورودی بـ ـه کـ ـشور مـ ـقصد و مـ ـیزان
امـروزه گـردشـگری بـه عـنوان یـکی از ارکـان اقـتصادی جـهان مـی بـاشـد کـه بـه عـنوان سـومـین صـنعت پـردرآمـد
دنیا می تواند کمک شایانی برای عدم وابستگی به تک محصولی بودن کشورها داشته باشد
شباهت ایران با برترین جاذبه های جهان
وقتی برترین جاذبه های جهان درون مرز ایران جا میگیرد!
۱-دره خزینه – لرستان و گرند کانیون – آریزونا
دره خـ ـ ـزیـ ـ ـنه یـ ـ ـکی از زیـ ـ ـباتـ ـ ـریـ ـ ـن و شـ ـ ـگفتانـ ـ ـگیزتـ ـ ـریـ ـ ـن درههـ ـ ـای اسـ ـ ـتان
لـ ـ ـ ـرسـ ـ ـ ـتان اسـ ـ ـ ـت. ایـ ـ ـ ـن دره در اواسـ ـ ـ ـط جـ ـ ـ ـادهی پـ ـ ـ ـل دخـ ـ ـ ـتر بـ ـ ـ ـه سـ ـ ـ ـمت
انـ ـدیـ ـمشک و در کـ ـنار روسـ ـتایـ ـی بـ ـه هـ ـمین نـ ـام قـ ـرار گـ ـرفـ ـته اسـ ـت. ایـ ـن
دره در طـ ـول سـ ـالهـ ـا و بـ ـر اثـ ـر فـ ـرسـ ـایـ ـش بـ ـوجـ ـود آمـ ـده اسـ ـت و گـ ـرنـ ـد
کـانـیون کـه در آریـزونـای آمـریـکا واقـع شـده، شـباهـت بـسیار عـجیبی بـه
آن دارد. گـرنـد کـانـیون نـیز درهای شـگفتانـگیز اسـت کـه رود کـلرادو از
میان آن میگذرد و دلیل بوجود آمدن آن، درست مثل دره خزینه، بر اثر سالها فرسایش است.
۲-ســـواحـــل بـــندر تـــنگ – چـــابـــهار و ســـواحـــل نـــامـــیبیا –
جنوب غربی آفریقا
بـ ـندر تـ ـنگ کـ ـنارک چـ ـابـ ـهار، روسـ ـتایـ ـی در قـ ـسمت غـ ـربـ ـی شهـ ـر کـ ـنارک
اسـت کـه سـواحـل شـنی بـینـظیری دارد. در ایـن محـل مـیتـوان تـلقـی
عـجیب و سحـرانـگیز کـویـر و دریـا بـا یـکدیـگر را دیـد و غـرق در حـیرت
شـد. مـشابـه هـمین پـدیـدهی عـجیب طـبیعی در سـواحـل نـامـیبیا در جـنوب
غـربـی آفـریـقا وجـود دارد کـه در آنـجا نـیز کـویـر و دریـا بـاهـم تـلقـی پـیدا
میکنند
۳-دودکش جن – زنجان و برایس کانیون – ایالت
یوتای آمریکا
هـ ـودوهـ ـا یـ ـا دودکـ ـش جـ ـن و پـ ـری در زنـ ـجان، بـ ـه پـ ـدیـ ـدهی طـ ـبیعی گـ ـفته
مـیشـود کـه بـر اثـر رسـوبـات آبـرفـتی بـوجـود آمـدهانـد، گـفته مـیشـود. ایـن
هـودوهـا در واقـع کـوهسـرهـا یـا مـنارههـای سـنگی نـازک و بـلندی هسـتند
کـه از زیـر یـک حـوضـچهی خـشک و بـایـر سـر بـرآوردهانـد. چـنین پـدیـدهی
طـبیعی درسـت بـه هـمین شـکل در ایـالـت یـوتـا در آمـریـکا وجـود دارد و بـه
هـمین دلـیل بـازدیـد از دودکـش جـن زنـجان درسـت مـثل بـازدیـد از بـرایـس
کانیون خواهد بود، بدون گرفت ویزا!
بررسی وضعیت گردشگری ایران در مقایسه با چند کشور منتخب
امـروزه گـردشـگري بـه عـنوان يـكي از اركـان اقـتصادي جـهان مـي بـاشـد كـه بـه عـنوان سـومـي صـنعت پـردرآمـد
دنـيا مـي تـوانـد كـمك شـايـانـي بـراي عـدم وابسـتگي بـه تـك مـحصولـي بـودن كـشورهـا داشـته بـاشـد. مـقالـه حـاضـر
بـه روش تحـليلي – مـقايـسه اي انـجام گـرفـته اسـت هـدف از ايـن مـطالـعه بـررسـي وضـعيت گـردشـگري جـهان و
مـطالـعه تـطبيقي ايـران بـا چـنديـن كـشور مـنتخب (تـركـيه، ايـتالـيا، مـصر، مـكزيـك، يـونـان، كـره جـنوبـي و مـالـزي)
در تـامـي شـاخـص هـاي مـوثـر در ايـن صـنعت مـي بـاشـد. نـتايـج حـاصـل از تـحقيق نـشان مـي دهـند كـه رونـد
گـ ـردشـ ـگري در طـ ـي بـ ـازه زمـ ـانـ ـي 2012-1990 در تـ ـمامـ ـي مـ ـناطـ ـق بـ ـه جـ ـز در خـ ـاورمـ ـيانـ ـه بـ ـه دلـ ـيل شـ ـرايـ ـط و
اوضـ ـ ـاع سـ ـ ـياسـ ـ ـي ايـ ـ ـن مـ ـ ـنطقه مـ ـ ـثبت و صـ ـ ـعودي بـ ـ ـوده اسـ ـ ـت. هـ ـ ـمچني نـ ـ ـتايـ ـ ـج نـ ـ ـشان مـ ـ ـي دهـ ـ ـد كـ ـ ـه وضـ ـ ـعيت
كـ ـشورهـ ـاي مـ ـنتخب در شـ ـاخـ ـص هـ ـاي جـ ـذب تـ ـوريسـ ـتي، تـ ـعداد گـ ـردشـ ـگري ورودي بـ ـه كـ ـشور مـ ـقصد و مـ ـيزان
دريـ ـافـ ـتي حـ ـاصـ ـل از گـ ـردشـ ـگري نسـ ـبت بـ ـه ايـ ـران كـ ـه از لـ ـحاظ جـ ـاذبـ ـه هـ ـاي طـ ـبيعي در رتـ ـبه پنجـ ـم و از لـ ـحاظ
جـاذبـه هـاي بـاسـتانـي در رتـبه دهـم دنـيا قـرار دارد، داراي اخـتلف مـعناداري اسـت كـه از عـوامـل دخـيل در آن
مـي تـوان بـه ضـعف مـديـريـت، محـدوديـت هـاي فـرهـنگي جـوامـع اسـلمـي، نـبود زيـرسـاخـت هـاي مـناسـب بـراي
گـ ـردشـ ـگري (زيـ ـرسـ ـاخـ ـت فـ ـناوري اطـ ـلعـ ـات و ارتـ ـباطـ ـات، زيـ ـرسـ ـاخـ ـت هـ ـاي هـ ـوايـ ـي، زيـ ـرسـ ـاخـ ـت هـ ـاي زمـ ـيني و
هـمچني بـحث امـنيت اشـاره كـرد. بـراي بهـبود وضـعيت ايـران در صـنعت گـردشـگري تـعامـل بـا فـرهـنگها و تـمدن
ديـگر مـلل، افـزايـش امـنيت راهـهاي ارتـباطـي و مـواصـلتـي، بسـط و گسـترش ارتـباط و وسـايـل مـدرن حـمل و
نـ ـقل، تـ ـوسـ ـعه خـ ـدمـ ـات هـ ـواپـ ـيمايـ ـي و فـ ـرودگـ ـاهـ ـي و بهـ ـره بـ ـرداري از راهـ ـهاي ارتـ ـباطـ ـي و مـ ـواصـ ـلتـ ـي، بهـ ـبود
تـاسـيسات بهـداشـتي و شـبكه هـاي آب و بسـط و گسـترش ارتـباط و وسـايـل مـدرن حـمل و نـقل، تـبليغات امـاكـن
گـردشـگري در سـطح بـي الـللي و بـه صـورت گسـترده، تـوجـه خـاص بـه زيـرسـاخـت فـناوري اطـلعـات وارتـباطـات و
همچني توسعه اماكن اقامتي، پذيرايي، ورزشي و تفريحي از راهكارهاي ارائه شده در اين مقاله
مي باشند.
نـگاهـی بـه آمـارهـای جـهانـی دربـاره وضـعیت گـردشـگری ایـران و جـهان، نـشان م مـی دهـد
کـه در ایـن صـنعت در کـجا ایسـتاده ایـم و تـا نـقطه مـطلوب چـقدر فـاصـله داریـم. پیشـرفـته
بـه خـوبـی نـیاز بـه سـفر در آدمـی را درک کـرده انـد و بـا تـبلیغات بـرای جـذب جـذب گـردشـگر
بـه هـر دری مـی زنـند تـا تـحولـی شـگرف، پـایـدار و بـاثـبات در اقـتصاد خـود ایـجاد کـنند. از
آنـ ـجایـ ـی کـ ـه انـ ـسا نـ ـها سـ ـفر را مـ ـنجی خـ ـود در تـ ـنگناهـ ـای یـ ـکنواخـ ـت زنـ ـدگـ ـی مـ ـی کـ ـنند در
آنـ ـجا آشـ ـنا مـ ـی شـ ـونـ ـد و مـ ـیل سـ ـفر بـ ـه دسـ ـت هـ ـا و مـ ـاجـ ـراجـ ـویـ ـی آرزویـ ـی اسـ ـت کـ ـه بـ ـرای
انـ ـتهای بشـ ـری نـ ـدارد، در نـ ـتیجه تـ ـوریـ ـسم مـ ـی تـ ـوانـ ـد یـ ـکی از مـ ـنابـ ـع نـ ـامحـ ـدود و پـ ـولـ ـساز
کـشور بـاشـد. جسـتجوی کـه بـه تـنوع بـخشیاقـتصاد آورده انـد و مـی خـواهـند خـود را از
اقـتصاد تـک شـناخـت مـزیـتها وخـلق آن بـاشـند. یـکی از ایـن مـزیـت هـا گـردشـگری اسـت.
مـنطقه مـورد مـطالـعه ( زاهـدان ) از نـظر گـردشـگری بـه دلـیل داشـت ضـعف هـای عـمده ای
از جـ ـ ـمله عـ ـ ـدم وجـ ـ ـود امـ ـ ـنیت اجـ ـ ـتماعـ ـ ـی در اذهـ ـ ـان مـ ـ ـردم وهـ ـ ـم مـ ـ ـرز بـ ـ ـودن بـ ـ ـا کـ ـ ـشور هـ ـ ـای
پـاکسـتان و افـغانسـتان و … رغـبتی جهـت پـاسـخگویـی بـه نـیازهـای گـردشـگری در مـناطـق
اکـوتـوریـسمی کـه دراطـراف اسـت. شهـر زاهـدان بـه فـاصـله وجـود دارد را نـداشـته بـاشـد .
ازئـ ـیکه در ایـ ـن اسـ ـتان تـ ـنوع قـ ـومـ ـیتی وجـ ـود دارد طـ ـبق نـ ـظر سـ ـنجی کـ ـه انـ ـجام شـ ـده در
چـگونـه گـذرانـدن اوقـات فـراغـت و بـازدیـد اکـثریـت مـردم بـا رفـت وآمـدهـای فـامـیلی و هـمراهـی
بـ ـا فـ ـامـ ـیل جهـ ـت گـ ـردشـ ـگری مـ ـوافـ ـق بـ ـودنـ ـد،لـ ـذاطـ ـرح دهـ ـکده فـ ـامـ ـیلی کـ ـه راه حـ ـلی را بـ ـرای
ایـ ـجاد انـ ـگیزه و پیشـ ـبرد مـ ـقولـ ـه در گـ ـردشـ ـگری ارائـ ـه مـ ـی دهـ ـد. ایـ ـن مـ ـنطقه اسـ ـت. یـ ـک
پشـ ـتوانـ ـه عـ ـلمیو آگـ ـاهـ ـی از مـ ـثبت و مـ ـنفی ایـ ـن پـ ـدیـ ـده در جـ ـهان وایـ ـران را انـ ـتخاب کـ ـنید.
یـکی از ویـژگـی هـای بـارز صـنعت، تـاثـیر مسـتقیم و غـیر مسـتقیم در ایـن صـنعت در ایـجاد
اسـت. مـطالـعات نـشان مـی دهـد ایـران از نـظرهـای تـوریسـتی در شـماره ده کـشور اول
دنیاستلیکن از نظر جذب و جلب تعداد جهانگرد در ردیف حدود هفتادم قرار می گیرد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *