فـرصـت هـای سـرمـایـه گـذاری در بـازار هـای گـردشـگری (تـوریـسم)

بـازار هـای گـردشـگری

گروه سرمایه گذاری ساختمانی شهر تمدن


فـرصـت هـای سـرمـایـه گـذاری در بـازار هـای گـردشـگری (تـوریـسم)از اهـمیت بـسیار بـالیـی
بـرخـوردار اسـت و بـا افـزایـش شـبکه هـای اجـتماعـی و تـبلیغات هـای گـردشـگران خـارجـی رابـه
روسـتهای دور افـتاده ایـران بـاز کـرده انـد. بـه دلـیل واردات ارز بـه داخـل کـشور و اشـتغال
زایی زیاد و عنوان منبع اصلی درآمد کشور.
بـ ـاصـ ـنعت سـ ـفر و گـ ـردشـ ـگری در اکـ ـثر ایـ ـالت آمـ ـریـ ـکا و هـ ـمچنین بیشـ ـتر کـ ـشورهـ ـای جـ ـهان،
مـ ـنبع اصـ ـلی درآمـ ـد مـ ـحسوب مـ ـیشـ ـود. صـ ـنعت سـ ـفر و گـ ـردشـ ـگری بـ ـه طـ ـور مسـ ـتقیم و غـ ـیر
مسـتقیم بـرای تـعداد بـیشـماری از کـارآفـریـنان در سـراسـر جـهان فـرصـتهـای شـغلی فـراهـم
میکند
: ایده های پولساز گردشگری
1 .خدمات پذیرایی
2 .خدمات اجارهای
3 .خدمات حملونقل
4 .گردشگریِ درمانی
5 .برگزاری تور برای مراسم، همایش و جشنوارهها
6 .تهیه سوغات
7 .مربی گردشگری کودک
8 .راهنمای گردشگری
9 .سایت و اپلیکیشن گردشگری
10.وبلگنویسی با موضوع گردشگری
11 .خدمات پرستاری
12 .راهاندازی مکانهای گردشگرپذیر
13 .مترجمی
14 .کبرگزاری دوره آموزشی
15 .ثبت آژانس گردشگری
16 .مشاغل مرتبط
17 .مشاور گردشگری
18 .بازاریابی گردشگری
1 .راهنمای گردشگران
2 .رستوران
3 .هتل و اقامتگاه (متل، مهمانسرا و غیره)
4 .سواری اشتراکی مثل اوبر و لیف ( اسنپ و تپسی)
5 .اجاره وسایل نقلیه (از قبیل اتومبیل،موتر ، اسکوتر، قایق پر سرعت، قایقهای
کشیده وبلند (کانو) و حتی اسب، الغ، و شتر. )
6 .عکاسی
7 .سوغاتیفروشی
فرصتهای سرمایه گذاری در صنعت گردشگری ایران
نام ایران همیشه آمیخته با فرهنگ و تمدن است. همین موضوع باعث شده تا
گردشگران و جهان گردان، ایران را به عنوان مقصد اصلی سفرهای خود انتخاب کنند.
ایران رتبه دهم ثبت آثار ملی در سازمان میراث جهانی، یونسکو (با ثبت 29 اثر) را در
اختیار دارد که این آثار، همه مقاصد جذابی برای گردشگران علقمند به تاریخ و تمدن
و فرهنگ به شمار می آیند.
علوه بر تمدن و فرهنگ، ایران مقصد بسیاری از طبیعت گردان و طبیعت دوستان می
باشد
فرصت های سرمایه گذاری در بازار گردشگری
1 توریسم درمانی
از جاذبه دیگری که اخیرا مورد توجه گردشگران قرار گرفته می توان به طب سنتی
ایرانی اشاره کرد. به نقل از سیزیل الگود (پزشک و مورخ شناس معروف)، طب
ایرانی در حقیقت آن چیزی است که امروزه آن را طب یونانی می نامند. لزم به ذکر
است که در راستای توسعه این طب دانشگاه های ایران اقدام به جذب دانشجو کرده و
انتظار می رود با افزایش تعداد دانشجویان و فارق التحصیلن در این رشته نظاره گر
توسعه روزافزون این طب و به خصوص رشد صنعت توریسیم درمانی در کشور باشیم.
2-1 طب سنتی
از جاذبه دیگری که اخیرا مورد توجه قرار گرفته می توان طب سنتی ایرانی را نام برد.
به نقل از سیزیل الگود (مورخ پزشکی)، طب ایرانی اصول آن چیزی است که امروزه
آن را طب یونانی می نامند. لزم به ذکر است که در راستای توسعه این طب دانشگاه
های ایران اقدام به جذب دانشجو کرده و انتظار می رود با افزایش تعداد دانشجویان
و فارق التحصیلن در این رشته نظاره گر توسعه روزافزون این طب و به خصوص
رشد صنعت توریسیم درمانی در کشور باشیم.
3-1. وجود مکانهای طبیعی برای درمان:
1-3-1 آب درمانی: یکی دیگر از مهمترین جاذبه های ایران چشمه های آب معدنی
می باشد. ایران با دارا بودن بیش از 1000 چشمه آب معدنی شناخته شده توانایی
بالیی در جذب توریسم دارد. تقریبا حدود 45 میلیون گردشگر در جهان از آب درمانی
برای معالجه استفاده می کنند. ایران نیز با دارا بودن چنین پتانسیل بالیی می تواند
در جذب توریسم در این زمینه موفق عمل کند.
1-3-2 لجن درمانی: با وجود شرایط مناسب مانند سواحل دریاچه ارومیه و یا
دامنههای کوه تفتان و با افزایش امکانات در این نواحی می توان با ایجاد جاذبه های
گردشگری و توریسم درمانی از این شرایط حداکثر استفاده را برد.
1-3-3 نمک درمانی: از جمله جاذبه هایی است که در چند سال اخیر مورد توجه
عموم قرار گرفته نمک درمانی می باشد. و ایران با داشت قله های نمکی می تواند در
این درمان جدید تاثیر بسیاری در افزایش جذب توریست داشته باشد.
2 .ساخت هتل و امکانات مناسب
به دلیل افزایش روز افزون گردشگران در ایران، نیاز به ساخت هتل
و ایجاد اماکن استراحتگاهی نیز افزایش یافته است
هتل برتر خاورمیانه
ُنلی ِد پالم، دبی، امارات متحده عربی
َند ا
1 -وان ا
دلایل مـطرح بـودن این ھـتل کند. بـا قـدم گـذاشـتن در این ھـتل اولین چیزی کھ نـظر شـما را بـھ خـود جـلب می
کند تـعادل و ھـارمـونی بی نظیر از زیبایی و آرامـش می بـاشـد، زیبایی کھ تـا بـھ حـال نظیر آن را نـدیده اید و
آرامشی کھ شـاید ھـنوز ھـم تجـربـھ نکرده اید. امـکانـات رفـاهـی . چـشم انـداز و ویـوی فـوق الـعاده
به افق آسمان
2 -آدرس دبی مارینا، دبی، امارات متحده عربی
هـتل آدرس دبـی مـاریـنا بـا چـشم انـدازی بـر بـزرگـترین تـفرجـگاه سـاحـلی مـصنوعی جـھان در قـلب شھـر
جـدید دبی قـرار گـرفـتھ اسـت. این ھـتل بـھ طـور مسـتقیم بـھ دبی مـارینا مـال مـحبوب کھ شـامـل 160
فروشگاه برندھای مطرح جھان می باشد متصل شده است.
3ِ -د اوبروی، دبی، امارات متحده عربی
سـوئیت مجـلل این ھـتل بـا وسـایل گـرانقیمت، فـرش ھـای دسـت بـافـت و کارھـای ھـنری مـنحصر بـھ فـردی
تزئین شده اند کھ قطعا شما را شگفت زده خواھند کرد.
4 -آلیلا جبل اخضر، جبل اخضر، عمان
ھـتل آلیلا جـبل اخـضر کھ در بـخش مـرکزی رشـتھ کوه حجـر واقـع شـده اسـت دروازه ای بـھ سـوی
طبیعت، فـرھـنگ و تـاریخ شـگفت انگیز مـنطقھ می بـاشـد. این مـنطقھ نـاھـموار کوھسـتانی بـھ لـطف چـشم
انـداز بـرجسـتھ اش بـھ جـبل شـمس، بـلندتـرین کوه عـمان و جـبل اخـضر بـھ معنی کوھسـتان سـبز، یکی از
مـورد تـوجـھ تـرین مـقاصـد گـردشـگری کشور عـمان بـھ حـساب می آید. اینجا مکانی بـرای فـرار از
شـلوغی شھـر و پـناه آوردن بـھ دل طبیعت، ھـوای تـازه و بینظیرتـرین چـشم انـداز سـراسـرنـماسـت. این
ریزورت بـا کوه ھـا، دھکده ھـای کوچک قـدیمی، روسـتاھـای مـتروکھ، غـارھـا، تـنگھ ھـا و ھمچنین
جاده ھای کوچک بیشماری کھ بھ مناظر و دره ھای جدید منتھی می شوند احاطھ شده است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *